Kvalifikované rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva 35 slovenských miest viedlo k úspešnému zavŕšeniu procesu získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektu, vyznačujúceho sa vysokou pridanou hodnotou, novými technológiami, skvalitnením verejných služieb a riešením problémov s neefektívnym verejným osvetlením, dopravou, odpadmi, parkovaním, či napr. pre Vysoké Tatry tak významnú oblasť, akou je životné prostredie. Paradoxne mesto Vysoké Tatry bude medzi úspešnými chýbať. Štúdia s návrhom opatrení, vypracovaná externými kapacitami a odbornými zamestnancami mesta bola expertnou komisiou vysoko ocenená, vyhodnotená ako úspešná a schválená. Mestské zastupiteľstvo však rozhodlo, že opatrenia nepovažuje za potrebné a tak sa vyššej kvalite života a praktickým zlepšeniam vo vyššie uvedených oblastiach budú tešiť obyvatelia iných miest.

SMART city koncepčné opatrenia pritom nie sú ničím novým. Empirické dáta z projektov, realizovaných v moderne rozvíjajúcich sa mestách budú relevantným podkladom pre získanie pomoci z európskych fondov (EŠIF) v rámci Partnerskej dohody 2021-2027, ako aj Plánu obnovy, čo úspešné a moderné mestá privedie bližšie k získaniu ďalších finančných prostriedkov, nevyhnutných k zvýšeniu kvality poskytovaných verejných služieb. Úspešné mestá pochopili nevyhnutnosť kvalifikovaných rozhodnutí v odborných riešeniach a budú môcť priniesť k obyvateľom a podnikateľom na území mestá kvalitný nástroj, zefektívňujúci komunikáciu, zvyšujúci transparentnosť, dosahujúci úspory, zvyšujúci bezpečnosť. Navyše, verejné zdroje budú využívané adresne, v nevyhnutnej miere a teda efektívne. Časy, keď územné samosprávy fungovali spôsobom, že svoje potreby riešili žiadaním peňazí od štátu „na asfaltovanie odtiaľto až potiaľ“, sú už dávno minulosťou.

Vďaka zodpovednosti poslancov mestského zastupiteľstva 35 miest sa tak napĺňajú úlohy a povinnosti, ktoré poslancom vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a to predovšetkým starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Nižšie pripájame tlačovú správu a zoznam miest,  ktoré prijali kvalifikované rozhodnutie s významným pozitívnym dopadom na kvalitu života a verejných služieb svojich obyvateľov a Slovensko sa môže v duchu príkladov dobrej praxe z už v minulosti zrealizovaných projektov na európskej úrovni posunúť výrazne vpred.

O čom je využívanie moderných technológii?

Zjednodušene povedané, ide o vybudovanie informačnej komunikačnej platformy, akéhosi srdca celého informačného systému, v ktorom sa sústreďujú rôznorodé informácie, získavané inštalovanými senzormi. Údaje budú automaticky spracovávané, vyhodnocované a tematicky sprístupňované obyvateľom, podnikateľom, návštevníkom mesta s cieľom zvýšiť bezpečnosť, ekonomickú efektívnosť, zefektívniť poskytovanie verejných služieb, podporiť miestnych živnostníkov a podnikateľov.

Systém ponúka nástroje na zvýšenie transparentnosti, hospodárnosti, zvýšenie komfortu obyvateľov či návštevníkov mesta a v neposlednom rade prinesú jedinečné environmentálne ukazovatele s cieľom odôvodniť potrebu a vykonanie opatrení v oblasti skvalitnenia poskytovaných verejných služieb.  V rámci tejto výzvy bolo možné tiež zabezpečiť inštaláciu veľkého množstva senzorov, ktoré síce cestu neopravia a trávu nepokosia, ale slúžia k pravidelnému, podrobnému a certifikovanému získavaniu kvalifikovaných informácii. Tieto informácie budú nevyhnutne potrebné k odôvodneniu nároku mesta na získanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov, potrebných pre vyriešenie statickej či dynamickej dopravy, obmedzenie dopravy, alebo napr. stavebnej aktivity na základe nie dojmov a pocitov rôznych záujmových skupín, ale na základe transparentných a objektívnych údajov. Verejné zdroje nie sú bezodným mešcom. Súčasná doba praje pripraveným, transparentným samosprávam, ktoré svoje požiadavky formulujú vysoko kvalifikovane a odôvodňujú ich nie pocitmi, ale merateľnými ukazovateľmi na základe dlhodobých meraní.

Realizáciou projektu sa tak môže konkrétne dosiahnúť napr.:
– vysoká úspora v spotrebe energií, pri využívaní mestského majetku, pri výkone činnosti v odpadovom hospodárstve,
– kvalifikované odôvodnenie potreby riešiť množstvo prichádzajúcich, parkujúcich, ale aj tranzitujúcich áut, ktoré vytvárajú dopravný kolaps, znemožňujú jednotkám integrovaného záchranného systému prejazd,
– ochranu obyvateľov pred následkami zosuvov pôdy, kamene na ceste predstavujú riešiteľné nebezpečenstvo,
– bezplatnú podporu podnikateľov v meste napr. pri monitoringu zdieľanej dopravy (bikesharing, požičiavanie elektobicyklov, lyžiarskej výstroje)
– vyššiu kvalita vzdelávania a ochranu zdravia detí, pretože kvalita vzduchu v učebniach prekračuje povolené limity niekoľkonásobne, speje k nízkej efektivite vzdelávania. Na prvý pohľad banálny problém naberá na vážnosť práve v pandemickom období. Nevetrané priestory koncentrujú znečistený vzduch, zhoršujú koncentráciu a vedú k astmatickým problémom. Naopak, pričasté vetranie vedie k energetickej neefektívnosti a k vyššej chorobnosti detí. Podrobne sa tejto problematike venoval expert v článku https://komentare.sme.sk/c/22743311/ak-chceme-od-deti-dobre-vysledky-potrebuju-viac-ako-novu-tabulu-v-triede.html
Možností, ako rozšíriť vybudovanú mestskú informačnú platformu a zvýšiť kvalitu života obyvateľov a podnikateľov na území mesta je enormne veľa. Príklady uvedené vyššie sú len minimálnym výpočtom možností.
Tí, čo rozvoj neodmietli, sa môžu tešiť ich využitiu.

Tlačová správa, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
12. júla o 12:25  · 
Pre vysoký záujem miest o moderné technológie sme navýšili podporu až trojnásobne! 

Prinášame moderné riešenia do slovenských miest. V rámci dopytovej výzvy „Moderné technológie“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra získalo 35 miest podporu na zavedenie tzv. smart city riešení. Pôvodná alokácia 7,5 milióna eur bola navýšená na takmer 22,5 milióna eur. 
„Teší ma, že na našu výzvu zareagovalo toľko žiadateľov zo všetkých krajov. Je to dôkaz, že slovenské mestá majú veľký záujem o inovatívne riešenia, ktoré prinesú obyvateľom nové a kvalitnejšie služby. Navýšením prostriedkov sme dali šancu všetkým projektom, ktoré úspešne prešli hodnotením. Prínos smart city riešení v jednotlivých mestách od Bratislavy až po Sninu pocítia občania už v krátkej dobe,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová. 
Veľká časť miest svoje „smart city“ projekty zamerala na reguláciu dopravy v mestách, zefektívnenie verejného osvetlenia,
lepšie nakladanie s odpadmi alebo parkovanie. 
Zaviesť najnovšie technológie do každodenného života občanov sa rozhodli veľké mestá ako Prešov, Žilina, Trnava, Banská Bystrica či Košice, ale aj menšie ako Snina, Kežmarok, Bojnice, Zlaté Moravce, Vráble, Holíč i Nesvady. 
Banskobystrický, Košický samosprávny kraj aj mesto Bytča chcú smart city riešenia aplikovať formou zavedenia chatbotu, aby zlepšili poskytovanie elektronických služieb pre občanov. 
Zoznam podporených projektov nájdete na:
 https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zoznam-ZoNFP-OPII_2020_7_11_DOP.pdf?fbclid=IwAR1THSzWZnM3m9KB5RuoDwafp9LgPaAkNRCKIIHCGYqIt4ujnyV36drTlBs