O nás

Ničivá víchrica v roku 2004 nezvratne zmenila tvár Vysokých Tatier a spojila množstvo nadšencov, ktorí boli ochotní a schopní priložiť ruku k odstraňovaniu následkov katastrofy. Ničivá sila prírody odhalila slabé, aj silné miesta človeka a jeho prístupu k ochrane životného prostredia.
Aktivity jednotlivcov, koordinované primátorom mesta Vysoké Tatry, prirodzene speli k inštitucionalizácii a v roku 2007 vzniku regionálnej rozvojovej agentúry TATRAVIA. Oblasť podpory v dôsledku realizácie úspešných infraštruktúrnych, vzdelávacích a sociálnych projektov rozšírila z mesta Vysoké Tatry i na ďalšie obce a mestá.

Od roku 2017, po 10 rokoch činnosti TATRAVIE, dochádza v dôsledku spoločenských zmien a dopytu po kvalitných verejných službách k zameraniu sa na efektívny výkon verejnej správy, kvalifikované poskytovanie verejných služieb a na podporu participácie odbornej verejnosti na správe vecí verejných. Tri dekády v demokratickom režime sú dostatočne dlhý čas na to, aby verejná správa na Slovensku vykonávala svoju činnosť v požadovanej kvalite a v súlade s legitímnym očakávaním občana, sledujúc napĺňanie jedného zo základných princípov právneho štátu – princípu právnej istoty. Svojou činnosťou chceme prispieť ku kvalifikovanému, modernému a efektívnemu výkonu verejných služieb a činnosti subjektov verejnej správy, predovšetkým územných samospráv, počnúc územnoplánovacím procesom, správnym konaním, končiac podporou obcí a miest pri riešení otázok, týkajúcich sa hospodárneho nakladania s majetkom, procesu verejného obstarávania, riešenia bytovej politiky prostredníctvom podpory nájomného bývania.

Miera úspešnosti obcí a miest je závislá na niekoľkých determinantoch, ktoré je naším poslaním podporovať:

  1. Kvalifikovaní členovia orgánov obce (poslanci a starosta s dostatočnným vzdelaním, praxou a osobnými kompetenciami)
  2. Participácia odbornej verejnosti (zapojenie kvalifikovaných dobrovoľníkov z radov obyvateľov obce)
  3. Transparentnosť a verejná kontrola (vyššia transparentnosť a zverejňovanie všetkých úkonov a procesov speje k efektívnejšiemu nakladaniu s majetkom a finančnými prostiedkami, súčasne sú verejní činitelia nielen povinní čeliť odborným otázkam, ale sa s nimi musia aj kvalifikovane vysporiadať a svoje návrhy a rozhodnutia odôvodniť)

Publikovaním rôznych úvah a informácii na týchto stránkach sa budeme snažiť prispieť do verejnej diskusie s cieľom poukázať na užitočné rady, upozorniť na problematické oblasti, hľadať riešenia a vyvolať verejnú diskusiu, vedúcu k neustálemu zvyšovaniu kvality verejnej správy a verejných služieb.