Úvod
Oznámenie o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia si dovoľuje oznámiť nasledovné zmeny vo vyhlásenej výzve

1. Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP:
 
Dátum uzavretia výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08 sa upravuje na termín 14. 04. 2010.
 
V súlade so zákonom 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, § 13, ods. 8 je žiadateľ oprávnený žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy [1].
 
2. Zmena krížového financovania
 
Výška krížového financovania je v rámci tejto výzvy 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu.

Percentuálny údaj súvisiaci s výškou krížového financovania -15% sa nahrádza v celom texte Príručky pre žiadateľa údajom 30%.

Doplnenie textu Príručky pre žiadateľa, str. 25, Neoprávnené výdavky, tretia odrážka a doplnenie textu Výzvy, str. 5, tretia odrážka časti Neoprávnené výdavky.
Text po zmene znie:
· nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností vrátane pozemkov; v prípade rozhodnutia SORO sú tieto výdavky projektu oprávnené v súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené, maximálne do výšky 15% rozpočtu projektu (maximálna priemerná hodnota pre financovanie celej prioritnej osi 2 OP ZaSI), v prípade tejto výzvy maximálne do výšky 30% rozpočtu projektu. V zmysle stanoviska DG EMPLOYMENT č. EMPL/B/2 D (2007) 5573 je možné z prostriedkov ESF financovať také vybavenie (zariadenie), ktoré sa bežne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby.
 
Úprava textu Príručky pre žiadateľa, str. 22, 700 Kapitálové výdavky, prvá veta v druhom odstavci znie:
„Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného) formou krížového financovania – sú oprávnené do výšky maximálne 30% z celkových oprávnených výdavkov.“
 
3. Spresnenie informácie uvedenej v Príručke pre žiadateľa, str. 38, Komunikácia, druhý odstavec znie:
 
„Písomne predložené otázky je možné zasielať poštou, faxom alebo elektronicky priamo na Fond sociálneho rozvoja. Pri zaslaní otázky na e-mailovú adresu uvedie žiadateľ v predmete správy kód konkrétnej výzvy, v rámci ktorej zasiela svoju otázku. Odpovede najmä na opakujúce sa otázky je možné získať prostredníctvom webovej stránky www.fsr.gov.sk do 10 pracovných dní od doručenia otázky.“
 
4. Zmena textu Prílohy č. 1 Podrobný opis projektu, bod 2. Rozpočet projektu.
Odstraňuje sa časť textu v zátvorke „a to podľa vzoru v hárku 3 - Vzor rozpočtu a vzoru v hárku 4 – Vzor podrobný rozpočet“
Text k bodu č. 2 Rozpočet projektu po oprave znie:
„Žiadateľ vyplní rozpočet projektu podľa tabuľky v programe Excel v priloženom súbore Súčasť Opisu projektu - rozpočet projektu.xls (žiadateľ vyplní hárok 1 – Rozpočet a hárok 2 – Podrobný rozpočet).“
 
5. Oprava textu Príručky pre žiadateľa, str. 45, bod 16. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP. Bod 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP po úprave znie:
 
16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
 
1. Podrobný opis projektu (vrátane podrobného rozpočtu s komentárom).
 
2. Účtovná závierka
a) za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo ak mu táto povinnosť vyplýva na základe iných zákonov);
b) za posledné ukončené obdobie potvrdená Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov);
c) za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom (v zmysle § 9 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC zákon o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľom subjekt územnej samosprávy;
d) v zmysle zákona o účtovníctve.
 
3. Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa (doklad o pridelení IČO) nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
 
4. Doklad potvrdzujúci schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 7 ods. 8 a § 8 ods. 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja , vo forme overenej kópie uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy – predkladajú len príslušné subjekty.
 
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa
· že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
· že nemá daňové nedoplatky;
· že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
· že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
· že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov za celé obdobie platnosti uvedeného zákona t. j. od 01.04.2005 ku dňu podpisu čestného vyhlásenia;
· že disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektu;
· že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy).
 
6. Elektronická verzia žiadosti o NFP vrátane jej príloh.

Táto časť má na portáli ITMS pre žiadateľa iba informatívny charakter. Uvedené prílohy je povinný žiadateľ kompletne predložiť k vytlačenej žiadosti o NFP. Nie je potrebné, aby tieto prílohy žiadateľ nahrával do systému ITMS.
 
Prílohu č. 1 Podrobný opis projektu (vrátane podrobného rozpočtu s komentárom predkladá žiadateľ aj v elektronickej forme – na CD, ako súčasť elektronickej verzie žiadosti o NFP.
 
Žiadateľ vyberie ďalšiu záložku – Čestné vyhlásenie
 
6. Zmena v Prílohe „Súčasť Opisu projektu – rozpočet projektu.xls“ v hárku 2 – odstraňuje sa poznámka označená hviezdičkou: * (Uveďte rámcovú aktivitu, na ktorú bude skupina výdavkov previazaná).
 
7. Zmena obsahu poznámky pod čiarou č. 24, na strane 58 Príručky pre žiadateľa, ktorá po úprave znie:
 
V prípade žiadateľov, ktorí nemôžu predložiť účtovnú závierku a tým naplniť podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve (subjekty ktorým nevznikla povinnosť podávať daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie, pretože v tom zdaňovacom období nemali príjmy podliehajúce daniam z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – závisí od právnej formy žiadateľa, žiadateľom je novovzniknutá nezisková organizácia), na základe výkladového stanoviska CKO môže žiadateľ v uvedených prípadoch nahradiť požadovanú prílohu Čestným vyhlásením o tom, že mu nevznikla povinnosť zostaviť účtovnú závierku za sledované obdobie. SORO overí povinnosť žiadateľa zostavovať účtovnú závierku za sledované obdobie, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP.
 
8. Úprava textu výzvy v časti Oprávnené a neoprávnené výdavky, str. 3-4, posledná odrážka a úprava textu Príručky pre žiadateľa v časti Základný rámec oprávnenosti výdavkov, ktoré určuje legislatíva Slovenskej republiky, str. 9-10, posledná odrážka.
 
Text odrážky po úprave znie:
· Usmernenie RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 v aktuálnom znení.
 
9. Oprava textu vo výzve, str. 2, Cieľ opatrenia, druhý odstavec, odstraňuje sa text na konci odstavca v znení „nahradiť textom“.
 
10. Oprava textu v Príručke pre žiadateľa, str. 13, časť 2.2 Oprávnení žiadatelia – odstraňuje sa prvá veta, ktorá je uvedená 2x.
 
11. Zmena textu Príručky pre žiadateľa, 610620 Osobné náklady, str. 17-18, prvý odstavec, po zmene znie:
 
„Oprávneným výdavkom, pre všetky typy žiadateľov/prijímateľov, je uhradená celková cena práce[5] vypočítaná z preukázanej mzdy[6] obvyklej v danom čase a mieste. V tejto položke sa uvádza len uhradená celková cena práce za vykonané práce na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa Zákonníka práce[7]. Napr.: odmena[8] lektora cudzieho jazyka, odmena (mzda, plat), odmena pracovníka poskytujúceho informačné a poradenské služby pre osoby z cieľových skupín, odmena pracovníka vykonávajúceho zhromažďovanie štatistických údajov a analýz, monitorovania a výskumu rodovej rovnosti, príp. sociálnej inklúzie, ak je táto práca vykonávaná v rámci hlavnej aktivity projektu a pod“.
 
12. Oprava textu Príručky pre žiadateľa, časť 2.10 Krížové financovanie, str. 29, odstraňuje sa posledná veta v prvom odstavci, ktorá znie: Maximálny limit, pre krížové financovanie projektov v rámci celej prioritnej osi 2 je 15%.
 
13. Zmena prílohy č. 5 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.
 
Ďalšie dokumenty v rámci vyhlásenej výzvy OP ZaSI – FSR-2009/3.2/08 ostávajú nezmenené.
 ___________
[1] Zákon 528/2008 Z.z., § 13, ods. 8.
Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. d), f) a j). Doba pozastavenia výzvy sa do lehoty na predkladanie žiadostí nepočíta. Žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti riadiaci orgán informuje žiadateľa.
 
[5] t.j.: hrubá mzda zamestnanca za príslušné obdobie a odvody zamestnávateľa prislúchajúcich k vyplatenej mzde zamestnancovi, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR (odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovni).
 
[6] V prípade, že prijímateľ nepreukáže, alebo nebude vedieť preukázať obvyklosť mzdy v danom čase a  mieste sa za obvyklú mzdu bude považovať priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom období, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.statistics.sk .  
 
[7] zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 
[8] odmenou sa rozumie hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa, t.j. do výšky celkovej ceny práce

Súborové prílohy

Príloha č. 5 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
(formát súboru PDF, 658 kB)

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: