Úvod
FSR 3.3.2010 Oznámenie o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia si dovoľuje oznámiť nasledovné zmeny vo vyhlásenej výzve

1. Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP:

 
Dátum uzavretia výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07 sa upravuje na termín 14. 04. 2010.
 
V súlade so zákonom 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, § 36, ods. 7 je žiadateľ oprávnený žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy [1].
 
2. Zmena krížového financovania:
 
Výška krížového financovania je v rámci tejto výzvy 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu.
 
Percentuálny údaj súvisiaci s výškou krížového financovania -15% sa nahrádza v celom texte Príručky pre žiadateľa údajom 30%.
 
Úprava textu Príručky pre žiadateľa, str. 21, 700 Kapitálové výdavky, prvá veta v druhom odstavci znie:
„Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného) formou krížového financovania – sú oprávnené do výšky maximálne 30% z celkových oprávnených výdavkov.“
 
Doplnenie textu Príručky pre žiadateľa, str. 24, Neoprávnené výdavky, tretia odrážka a doplnenie textu Výzvy, str. 4, tretia odrážka časti Neoprávnené výdavky.

Text po zmene znie:
· nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností vrátane pozemkov; v prípade rozhodnutia SORO sú tieto výdavky projektu oprávnené v súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené, maximálne do výšky 15% rozpočtu projektu (maximálna priemerná hodnota pre financovanie celej prioritnej osi 2 OP ZaSI), v prípade tejto výzvy maximálne do výšky 30% rozpočtu projektu. V zmysle stanoviska DG EMPLOYMENT č. EMPL/B/2 D (2007) 5573 je možné z prostriedkov ESF financovať také vybavenie (zariadenie), ktoré sa bežne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby.
 
3. Spresnenie informácie uvedenej v Príručke pre žiadateľa, str. 39, Komunikácia, druhý odstavec znie:

„Písomne predložené otázky je možné zasielať poštou, faxom alebo elektronicky priamo na Fond sociálneho rozvoja. Pri zaslaní otázky na e-mailovú adresu uvedie žiadateľ v predmete správy kód konkrétnej výzvy, v rámci ktorej zasiela svoju otázku. Odpovede najmä na opakujúce sa otázky je možné získať prostredníctvom webovej stránky www.fsr.gov.sk do 10 pracovných dní od doručenia otázky.“
 
4. Zmena textu Prílohy č. 1 Podrobný opis projektu, bod 2. Rozpočet projektu.


Odstraňuje sa časť textu v zátvorke „a to podľa vzoru v hárku 3 - Vzor rozpočtu a vzoru v hárku 4 – Vzor podrobný rozpočet“
Text k bodu č. 2 Rozpočet projektu po oprave znie:
„Žiadateľ vyplní rozpočet projektu podľa tabuľky v programe Excel v priloženom súbore Súčasť Opisu projektu - rozpočet projektu.xls (žiadateľ vyplní hárok 1 – Rozpočet a hárok 2 – Podrobný rozpočet).“
 
5. Zmena v Prílohe „Súčasť Opisu projektu – rozpočet projektu.xls“ v hárku 2 – odstraňuje sa poznámka označená hviezdičkou * (Uveďte rámcovú aktivitu, na ktorú bude skupina výdavkov previazaná).
 
6. Zmena textu Príručky pre žiadateľa, 610620 Osobné náklady, str. 17, prvý odstavec, po zmene znie:
 
„Oprávneným výdavkom, pre všetky typy žiadateľov/prijímateľov, je uhradená celková cena práce[5] vypočítaná z preukázanej mzdy[6] obvyklej v danom čase a mieste. V tejto položke sa uvádza len uhradená celková cena práce za vykonané práce na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa Zákonníka práce[7]. Napr.: odmena[8] lektora cudzieho jazyka, odmena (mzda, plat), odmena pracovníka poskytujúceho informačné a poradenské služby pre osoby z cieľových skupín, odmena pracovníka vykonávajúceho zhromažďovanie štatistických údajov a analýz, monitorovania a výskumu rodovej rovnosti, príp. sociálnej inklúzie, ak je táto práca vykonávaná v rámci hlavnej aktivity projektu a pod.
 
7. Zmena obsahu poznámky pod čiarou č. 24, na strane 58 Príručky pre žiadateľa, ktorá po úprave znie:
 
V prípade žiadateľov, ktorí nemôžu predložiť účtovnú závierku a tým naplniť podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve (subjekty, ktorým nevznikla povinnosť podávať daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie, pretože v tom zdaňovacom období nemali príjmy podliehajúce daniam z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – závisí od právnej formy žiadateľa, žiadateľom je novovzniknutá nezisková organizácia), na základe výkladového stanoviska CKO môže žiadateľ v uvedených prípadoch nahradiť požadovanú prílohu Čestným vyhlásením o tom, že mu nevznikla povinnosť zostaviť účtovnú závierku za sledované obdobie. SORO overí povinnosť žiadateľa zostavovať účtovnú závierku za sledované obdobie, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP.
 
8. Úprava textu výzvy v časti Oprávnené a neoprávnené výdavky, str. 3-4, posledná odrážka a úprava textu Príručky pre žiadateľa v časti Základný rámec oprávnenosti výdavkov, ktoré určuje legislatíva Slovenskej republiky, str. 9-10, posledná odrážka.

Text odrážky po úprave znie:
· Usmernenie RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 v aktuálnom znení.
 
9. Úprava textu Príručky pre žiadateľa na str. 46, bod 16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v bode 5. Čestné vyhlásenie žiadateľa sa odstraňuje posledná odrážka „Elektronická verzia žiadosti o NFP vrátane jej príloh“, ktorá je uvedená následne ako nový bod č. 6.
 
10. Zmena prílohy č. 5 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.
 
Ďalšie dokumenty v rámci vyhlásenej výzvy OP ZaSI – FSR-2009/2.1/07 ostávajú nezmenené.
 
___________
[1] Zákon 528/2008 Z.z., § 13, ods. 8.
Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. d), f) a j). Doba pozastavenia výzvy sa do lehoty na predkladanie žiadostí nepočíta. Žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti riadiaci orgán informuje žiadateľa.
 
[5] t.j.: hrubá mzda zamestnanca za príslušné obdobie a odvody zamestnávateľa prislúchajúcich k vyplatenej mzde zamestnancovi, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR (odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovni).
 
[6] V prípade, že prijímateľ nepreukáže, alebo nebude vedieť preukázať obvyklosť mzdy v danom čase a  mieste sa za obvyklú mzdu bude považovať priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom období, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.statistics.sk .  
 
[7] zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 
[8] odmenou sa rozumie hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa, t.j. do výšky celkovej ceny práce

Súborové prílohy

Príloha č. 5 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
(formát súboru PDF, 658 kB)

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: