Úvod arrow Činnosť arrow Komplementarita vo vzťahu k MVRR SR a IS RRA
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( MVRR SR ) plní úlohy nielen z titulu statusu centrálneho koordinačného orgánu, či riadiaceho orgánu pre relevantné operačné programy, ale ako ústredný orgán štátnej správy koordinuje prostredníctvom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr aktivity posilňujúce marginalizované regióny s pretrvávajúcimi disparitami v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, čím sa efektívne vytvára komunikačný a implementačný kanál medzi centrálnou úrovňou štátnej správy, na ktorej spočíva tvorba stratégii rozvoja regiónov, ako aj zodpovednosť vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ, a úrovňou miestnou a regionálnou, ktorej úlohou je operatívna činnosť na tvare miesta, vykonávaná v bezprostrednej blízkosti občanov a právnických osôb ( obce, mestá, VÚC, podnikatelia ) a ich potrieb.

Činnosť „TATRAVIA“ - RRA preto významovo zaraďujeme do pozície subjektu, pôsobiaceho v zadefinovanom geografickom rádiuse ako aj subjektu, ktorý svojou činnosťou pôsobí voči centrálnej úrovni podporne a komplementárne. Miestna a regionálna znalosť príležitostí, ako aj problematických oblastí, umožňuje súčasne s expertnými pracovnými skupinami združenia „TATRAVIA“  ( činnosť združenia „TATRAVIA“ uvádzaná ďalej ) detailný screening územia, výstupom ktorých je kvalifikovaný a kvantifikovateľný návrh stratégie a činností, umožňujúcich MVRR SR detailne spoznať potreby na lokálnej úrovni či už pre štatistické účely, pre aktualizáciu interných informačných zdrojov, ako aj pre adresnú alokáciu finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. z iných zdrojov poskytovaných z rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu. Zároveň umožní relevantným subjektom pracovať s informáciami, potrebnými k stanoveniu vhodnej individuálnej rastovej stratégie územia, pričom súčasťou komplexnej pomoci je prístup k štruktúrovaným informáciám ohľadne otázok prípravy, financovania a podpory projektov, ktoré hodlajú financovať zo štrukturálnych fondov, resp. z iných zdrojov.

Súčasne sú združením „TATRAVIA“ aplikované vedecké prístupy, zefektívňujúce rozvojové aktivity v regiónoch, stávajú sa predmetom zdieľania informácii v rámci IS RRA, čím sa skráti čas implementácie nových poznatkov pri zefektívnení činností ostatných regionálnych rozvojových agentúr, vytvorí sa inštitucionalizovaný a systémový prístup pri tvorbe, realizácii a kontrole projektových aktivít v rámci regiónov. Prostredníctvom IS RRA dochádza k distribúcii vzácnych informácii, čoho dôsledkom je zvýšená koherentnosť tejto multilaterálnej siete, ako aj prípadná úspora nákladov na expertný výskum či ľudské zdroje, zaoberajúce sa vývojom nových prístupov v regionálnej politike.

Podporný efekt v rámci plnenia úloh MVRR SR pri zabezpečovaní európskej konvergentnej regionálnej politiky sa prejaví dostatočnou dispozíciou administratívnych, vedeckých a výskumných kapacít prostredníctvom činnosti združenia „TATRAVIA“, súčasne pri dosiahnutej výraznej úspore nákladov na implementáciu regionálnych politík a nástrojov na podporu trvalo udržateľného rozvoja a činností s tým súvisiacich. Vzniká významná skutočnosť, kedy sa odstraňujú vertikálne bariéry z centrálnej úrovne  poznať potreby na úrovni miestnej a sfunkčňuje sa efektívny komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého je centrálna úroveň oboznamovaná detailne s potrebami a stavom lokálnej úrovne, pridanú hodnotu čoho umocňuje fakt, že sa tak deje na základe princípov partnerstva a podpory vedeckej, výskumnej činnosti a jej aplikácie do praxe.

Vzhľadom na skutočnosť, že zakladateľ združenia „TATRAVIA“, organizácia MSPP, n.o. spolupracuje s odbornými kapacitami, ktoré sú súčasne členmi poradných orgánov Európskej komisie a iných organizácii a inštitúcii Európskej únie, mienime činnosť subjektu „TATRAVIA“, regionálnej rozvojovej agentúry, upriamovať na systematické oboznamovanie našich zahraničných partnerov o efektívnom prístupe a vytvorení flexibilnej spolupráce medzi úrovňami NUTS I až NUTS V.
 
< PredchádzajúciCopyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: