Úvod arrow Činnosť arrow Základné princípy činnosti
Ekonomická činnosť právnických a fyzických osôb nachádzajúcich sa v predmetnej zóne pôsobenia je nesmierne rôznorodá. V území dochádza k sociálnym, ekonomickým a environmentálnym disparitám. Asynchrónne správanie subjektov verejného, súkromného sektora speje k divergencii regionálneho, trvalo udržateľného rastu regiónu. Nevyhnutná je egalizácia zadefinovaného územia koherentne s geograficky blízkou oblasťou, ako aj stratégiou ostatných regiónov.

Ekonomická činnosť právnických a fyzických osôb nachádzajúcich sa v predmetnej zóne pôsobenia je nesmierne rôznorodá. V území dochádza k sociálnym, ekonomickým a environmentálnym disparitám. Asynchrónne správanie subjektov verejného, súkromného sektora speje k divergencii regionálneho, trvalo udržateľného rastu regiónu. Nevyhnutná je egalizácia zadefinovaného územia koherentne s geograficky blízkou oblasťou, ako aj stratégiou ostatných regiónov.

Východiskom je podpora príležitostí a potenciálu územia, postavená z hľadiska subjektu na štyroch sektorových pilieroch: verejnom, súkromnom, odbornom a občianskom sektore. Kým verejný sektor je reprezentovaný v prípade združenia TATRAVIA mestom Vysoké Tatry, mestom s významnou národnou symbolikou a regionálnym významom pôsobenia, súkromným sektor je reprezentovaný spoločnosťou STUDIAL, s.r.o., stabilnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom území už vyše desaťročie. Odborný a občiansky sektor, zastúpený Mimovládnym strediskom pre podporu projektov, n.o. a občianskym združením Ľudia a voda, organizáciami s dlhoročnou praxou jej zakladateľov v oblasti podpory regionálneho rozvoja, pôsobí ako článok, harmonizujúci efektívne procesy, súčasťou ktorých je verejný, súkromný, odborný ako aj občiansky sektor.

Z hľadiska predmetu činnosti boli zadefinované bázické oblasti, o ktoré sa tvorba základov pre trvalý hospodársky rast regiónu opiera. Synchronizácia diverzifikovaných činností bude prebiehať predovšetkým s ohľadom na oblasť sociálnu a kultúrnu, hospodársku a environmentálnu, na základe ktorých je postavená štvorpilierová štruktúra združenia „TATRAVIA“, začleňujúceho sa do integrovanej siete RRA:
 • sociálny pilier:
  predstavuje ho mesto Vysoké Tatry a organizácie, schopné prierezovo presadzovať také multisektorové prístupy rozvoja   sociálneho kapitálu v regióne, ktoré významne prispejú k udržateľnej prosperite regiónu a zároveň budú inšpiráciou pre iné regióny na Slovensku i v zahraničí,
 • hospodársky pilier:
  predstavuje ho organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o., združujúca expertov z radov univerzít a akadémie vied, zameraná na vytváranie vlastných systémových riešení v otázkach regionálneho rozvoja a zvyšovanie národného povedomia medzi občanmi SR, spolupráca na základe vlastných kontaktov v Bruseli
 • environmentálny pilier:
  reprezentuje ho občianske združenie Ľudia a voda s medzinárodným uznaním, konštruktívne pristupujúce k citlivým otázkam týkajúcim sa životného prostredia
 • kultúrny pilier:
  je reprezentovaný každým subjektom, každou entitou, na ktorejkoľvek úrovni spoločenského vnímania a predstavuje hodnotový pilier, uchovávajúci tradície, významné a jedinečné črty územia, národa, počnúc históriou až po súčasnosť.
Zjednodušene povedané, ide o zapájanie miestnych expertov, zohľadňovanie miestnych špecifík, historických čŕt, záujmov územia pri identifikácii projektov a možností ich financovania. Štát tak včas spozná záujmy nižších úrovní verejnej správy, teda tých, komu je pomoc určená. Pomoc je v konečnom dôsledku alokovaná adresne a nie náhodne. Otvorený a interaktívny systém umožní minimalizovať neúspešnosť žiadostí a tým usporiť náklady na prípravu projektov.
 
Činnosť „TATRAVIA“  predstavuje vytvorenie funkčného kanála medzi územím, zdrojom finančných prostriedkov a odborným potenciálom.
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >



Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.



Odporúčame: