Úvod


Regionálny operačný program

AKTUÁLNE:

 

 

 

 

11.12.2009 Výzva ROP-2.1b-2009/02

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 11. 12. 2009 do 15. 3. 2010

Zdroj výzvy: 

 

11.12.2009 Výzva ROP-2.1a-2009/02

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 11. 12. 2009 do 15. 3. 2010

Zdroj výzvy:

 

 

 

6.10.2009

MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP pri spracovávaní predkladaných žiadostí o platbu a monitorovacích správ zisťuje veľké množstvo opakujúcich sa závažných nedostatkov týkajúcich sa prevažne chýbajúcej povinnej dokumentácie.
Predkladané dokumenty nespĺňajú základné požiadavky definované MF SR a MVRR SR, o ktorých MVRR SR dlhodobo detailne informuje na www.ropka.sk (viď. Inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, inštrukcie uvedené vo vzorovom formulári monitorovacej správy a pod.).
Žiadosti o platbu a povinné monitorovacie správy vo väčšine prípadov vypĺňajú a predkladajú v mene prijímateľov ich externí spolupracovníci (napr. rôzne agentúry a poradenské spoločnosti). MVRR SR dôrazne vyzýva prijímateľov, aby vo vlastnom záujme dbali na dodržiavanie kvality práce tzv. externého manažmentu projektov.


Nedostatočná kvalita výstupov tzv. externého manažmentu projektov môže mať za následok:
a) predlžovanie doby uhradenia finančných prostriedkov prijímateľom (na strane MVRR sú lehoty dodržiavané);
b) znásobovanie administratívnej náročnosti procesu schvaľovania žiadostí o platbu;
c) zvyšovanie nákladov na strane prijímateľa;
d) v prípade opakujúcich sa závažných nedostatkov, neplnenia termínov a zmluvných podmienok v súvislosti s žiadosťami o platbu, resp. monitorovacími správami v jednom projekte, nemusí

Riadiaci orgán pre ROP uznať výdavky na externý manažment za výdavky správne, účelne a efektívne vynaložené v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí NFP.

Riadiaci orgán pre ROP zároveň oznamuje, že v prípade identifikácie subjektov, ktoré preukázateľne a opakovane poskytujú prijímateľom výstupy tzv. externého manažmentu v nedostatočnej kvalite, neplnia stanovené termíny, zmluvné podmienky a pod., uverejní zoznam uvedených subjektov na stránke www.ropka.sk.

 

14.06.2009 AKTUALIZÁCIA: ruší sa výzva  ROP-3.1b-2009/01 a vyhlasuje sa výzva ROP-3.1b-2009/02

Zdroj výzvy č. ROP-3.1b-2009/01 ( zrušená ): http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=20&page=1

Zdroj výzva č.  ROP-3.1b-2009/02 ( aktualizovaná od 14.06.2009 ): http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=21&page=1

Zdroj výzvy č. ROP-3.1a-2009/01: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=19&page=1

Výzva ROP-3.b-2009/02 (Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok) upresnila vybrané podmienky oprávnenosti v kapitole 5.2 výzvy (časť 9 - Súhrnný prehľad podmienok oprávnenosti). Zároveň rozširuje možnosti preukázania vlastníckych, resp. iných užívateľských práv k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu (príloha č. 4 žiadosti o NFP).

Základné informácie k výzve : ROP-3.1b-2009/02

- operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP")

- prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

- opatrenie (číslo a názov): 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

- oblasť podpory (názov): 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

- intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

- kód výzvy: ROP-3.1b-2009/01

- dátum vyhlásenia výzvy: 10. 09. 2009

- sprístupnenie internetovej rezervácie: 16.10.2009 od 10:00 hod.

- dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP: 27. 11. 2009 (v prípade ak nedôjde k predĺženiu termínu)

- dátum ukončenia výzvy: 27. 11. 2009 (v prípade ak nedôjde k predĺženiu termínu)

- rozpočet: 58 823 529,41-€

- spoluúčasť žiadateľa: 5% ( okrem subjektov štátnej správy )

- minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 165 000 EUR

- maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 2 490 000 EUR

 

 

 

 

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: