Úvod

Operačný program Vzdelávanie

 

 

 

Schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPV za rok 2007

Európska komisia listom zo dňa 18. septembra 2008 schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za obdobie január - december 2007. Výročná správa bola Európskej komisii predložená na schválenie dňa 25. júna 2008 (po schválení členmi Monitorovacieho výboru pre OPV na 2. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 4. júna 2008).

Výročná správa obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finančných ukazovateľoch. Správa takisto obsahuje informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám definovaným v NSRR na roky 2007-2013.

Dokumenty na stiahnutie:

Výročná správa OP Vzdelávanie za rok 2008:

Výročná správa OP Vzdelávanie za rok 2007:

Zdroj:

 

 

19.10.2009 Výzva: Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

Kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO

Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 10. 2009
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 18. 1. 2010
Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 20 miliónov EUR (602 520 000,- SKK)

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
  • stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné odborné stredné školy;
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných odborných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných odborných škôl, vrátane špeciálnych stredných odborných škôl
Stiahni text výzvy:

 

Zdroj: http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-1-1-05-soro/

 

6.10.2009 Aktualizácia Časového harmonogramu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 28. 9. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie z 28. 9. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 10. 8. 2009.

Časový harmonogram si možete stiahnuť kliknutím na nasledovny odkaz:


 

9.10.2009 Informačný seminár k výzve OPV 2009/2.2/02

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/02 s názvom: s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve" sa uskutoční 14.októbra 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále č. 3 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

Záujemcovia o informačný seminár prosím oznámte informatívne svoju účasť na seminári najneskôr do 12.oktobra 2009 na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: