Úvod arrow Činnosť arrow Ciele a priority TATRAVIA—RRA
Ciele a priority TATRAVIA—RRA vychádzajú z viacerých princípov. Okrem teritoriálneho záberu pôsobenia, ktorý sleduje odstránenie deficitu adresnej podpory na určenom území  v kontexte s pravidlom neprekrývania pôsobnosti už existujúcej regionálnej podpory, smerovanie TATRAVIA—RRA je dané i inými faktormi a regionálnymi paradigmami.

Činnosť TATRAVIA - RRA
Z vlastných skúseností vieme, že mnoho subjektov, ktoré aktívne ovplyvňujú procesy regionálnej politiky, disponuje dostatočným rozhľadom v problematike cieľov EÚ a ich financovania.  V praxi však chýba nástroj, ktorý by poskytol gestorom projektov podporu pri identifikovaní ťažiskových projektov, u ktorých existuje predpoklad úspechu, zharmonizoval rozvojové procesy na lokálnej úrovni súčasne so zachovaním konkurenčných výhod a diskrétnosti informácií o zamýšľaných zámeroch.

I.      Ťažiskom našej činnosti je v prvej fáze vykonanie screeningu územia, ktorý sa nezaobíde bez spolupráce s municipalitami, ktorých znalosti v oblasti historických súvislostí, prirodzených geografických čŕt, ako skladby ekonomických činností, hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho potenciálu územia sú jedinečné a verné.

II.      Druhá fáza sa vyznačuje identifikáciou impulzov rozvoja v podobe projektov a tvorbou vedecky odôvodnených záverov, posudzujúcich dopad projektu na jednotlivé zložky externého prostredia po jeho uskutočnení. Stratégia podpory regionálneho rozvoja organizácie TATRAVIA-RRA spočíva v zapojení vedeckých kapacít do tvorby výstupov a vo využití vedeckých poznatkov a výskumnej činnosti vo formovaní koncepcie podpory územia.

III.    Súčasťou tretej fázy činnosti je tvorba kompozičných celkov, vyznačujúcich sa vnútornou usporiadanosťou projektov a ich vzájomnou synchronizáciou s prostredím, ako aj miestnymi, regionálnymi, národnými a európskymi strategickými dokumentmi.

IV.     Štvrtá fáza sa vyznačuje činnosťou, ktorá má komplementárny vplyv na úspešnosť projektov, a ktorá bola dôvodom na duálny spôsob kreovania organizačnej štruktúry TATRAVIA– RRA s výkonom činnosti v Prešovskom  kraji, ako aj v Bratislave. Sme toho názoru, že transparentný lobbing, ktorý vnímame ako súbor odborných argumentov prednesených na úrovni riadenia stratégie ekonomického a hospodárskeho rozvoja SR zefektívňuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú zároveň v postavení riadiacich orgánov pre operačné programy v rámci Národného strategického referenčného rámca, v dôsledku čoho dochádza k adresnejšej alokácií finančnej pomoci, ktorá nie je nevyčerpateľná a neobmedzená.
Súčasťou podpory bude v prípade identifikovaných projektov samozrejme koordinácia prípravy projektu, ako aj všetkých úkonov v rámci audit– trail.

Územný záber našej činnosti je lokalizovaný do horskej a podhorskej oblasti Prešovského kraja, pokračuje smerom k perifériám zadefinovaného priestoru. Na geografické územie, ktoré je predmetom nášho záujmu, nahliadame ako na súbor navzájom koherentných a synergických subsystémov, ktoré predstavujú subjekty verejného, súkromného a tretieho sektora a neodmietame preto vytvorenie širšieho územného rádiusu podpory.

Z tohto dôvodu považujeme princípy Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, spočívajúce o.i i v efektívnom prenose poznatkov, princípov, paradigiem či nástrojov na podporu regionálneho rozvoja, za neoceniteľné, z hľadiska čoho možno posudzovať i spoluprácu s ostatnými regionálnymi rozvojovými agentúrami, koordinujúcimi procesy vo svojom  záujmovom území.

Povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu TATRAVIA—RRA a MVRR SR:
Uzavretím zmluvy s MVRR SR prevzala na seba TATRAVIA—RRA  povinnosť plniť úlohy MVRR SR, prenesené do pôsobnosti regionálnej rozvojovej agentúry TATRAVIA. Predmet zmluvy, obsahujúci konkretizáciu týchto úloh je možné získať k nahliadnutiu kliknutím na nasledujúci odkaz:Plán činností a predmet zmluvy na rok 2007
 
Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: