Úvod arrow Projekty arrow Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

FSR: 26.3.2010 Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - (Rozšírenie databázy) 

Zdroj výzvy: 

 

FSR: 3.3.2010 Oznámenie o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/3.2/08

Zdroj výzvy:      alebo    

FSR: 3.3.2010 Oznámenie o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07

Zdroj výzvy:      alebo    

 

SIA: výzva DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 zo dňa 14.12.2009

Výzva je zameraná na podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Zdroj výzvy:  

 
19.11.2009 SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP - DOP-SIA-2009/3.1.5/01
 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 3. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
Opatrenie: 3.1. Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnost
Platnosť výzvy: od 19. 11. 2009 do 29. 1. 2010
Kód výzvy: DOP–SIA-2009/3.1.5/01
 
Zdroj správy:

 
 
Riadiaci orgán upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci Národných projektov, že z dôvodu zavedenia EURO platia od 1.1.2009 nové formuláre v rámci žiadosti o NFP a to pre vyzvania zaslané žiadateľov po 1.1.2009.
 
Súčasne je doplnený a zverejnený manuál postupov na prihlásenie do verejnej časti ITMS.

Odkaz na formuláre a príručky:   ..............TU

 


 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: