Úvod arrow Projekty arrow Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 


Aktuálne výzvy: www.opkahr.sk

 

09.11.2009 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111SP-0902

Pre viac informácií klikni na nasledovný odkaz:  
http://www.tatravia.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=1

 

19.10.2009 Usmernenie k výzve KaHR-31DM-0902

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-0902. Usmernenie mení výšku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 20 000 000 Eur na 24 500 000 Eur.

Zdroj: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=408

 Výzvy:

12.10.2009 VÝZVA na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, kód výzvy: KaHR - 12VS - 0901

Základné informácie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST - Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti - Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvej investícií a obchodu (SARIO) na tel. čísle 02/58 260 426, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie alebo na nasledujúcej adrese:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Tel.: 02/58 260 426
02/58 260 137
Fax: 02/58 260 109
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spam-botmi, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
Internetová stránka: www.sario.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. februára 2010.

Ďalšie informácie: KLIKNI

VÝZVA na predloženie žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-0902

Uzávierka: 02.12.2009 ( v zmysle Usmernenia č. 1 k výzve zo dňa 13.10.2009 )

Kompletná dokumentácia k výzve:

Zdroj ( kompletná výzva + prílohy ): http://www.opkahr.sk/vyzvy/aktualne.............


 

 

Neaktuálne výzvy:

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Ďaľšie informácie

Prioritná os 2 - Energetika- uzávierka 13. februára 2009 do 16.00 hod.
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Ďaľšie informácie

Prioritná os 2 - Energetika- uzávierka 13. februára 2009 do 16.00 hod.
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Ďaľšie informácie

Prioritná os 3 - Cestovný ruch- uzávierka 16. januára 2009 do 16.00 hod.
Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ďaľšie informácie: TU

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ďaľšie informácie: TU

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2009

Aktualizácia Programového manuálu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR ako RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vytvorilo nový portál www.opkahr.sk 

Výzva na externých hodnotiteľov v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 3 Cestovný ruch

 

 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: