Úvod arrow Projekty arrow Program rozvoja vidieka

 
Oznámenie PPA č. 04 zo dňa 27. januára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR:

  1. dopĺňa  Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa k  prideleniu bodov v rámci bodovacích kritérií č. 14, 15 a 16 k ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v rámci Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Žiadateľom vyplnená príloha č. 2 nahrádza Povinné prílohy č. 14, 15 a 16 k ŽoNFP.
  2. aktualizuje formuláre ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
  3. aktualizuje Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Aktualizácia sa týka opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, kde v časti Kritériá spôsobilosti bol doplnený text: „Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení”.
  4. upozorňuje žiadateľov o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013 v opatreniach 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí , že v rámci výziev č. 2009/PRV/09 a 2009/PRV/10 sú konečnými prijímateľmi podpory obce nezaradené do pólov rastu nachádzajúce sa na území cieľa Konvergencie, t. j. na celom území SR mimo Bratislavského kraja. 
     

Spomínané dokumenty nájdete na stránke PPA v časti: Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 4. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)

 ALEBO

http://www.apa.sk/index.php?navID=132&ofs1=10

 

 Zoznam projektov a projektov s podpisom zmluvy: ..................TU

 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013...........................k stiahnutiu TU

 

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN s termínom podania žiadosti do 31. marca 2009

Formulár:     .........TU
Tlačivo výzvy ............TU

 

 

 

 
< PredchádzajúciCopyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: