Úvod arrow Činnosť arrow Územná pôsobnosť
Záujmové územie združenia právnických osôb TATRAVIA – regionálna rozvojová agentúra ( ďalej len „TATRAVIA“ ) sa v súčasnosti sústredí na oblasť horského a podhorského pásma s epicentrálnym stredom v meste Vysoké Tatry, pričom efektívne územie zóny pôsobnosti združenia „TATRAVIA“ je súčasťou širšieho územia, ktoré začína zo severu poľsko - slovenskou štátnou hranicou, zasahuje horskú oblasť zo severozápadu a západu Dolným Kubínom, Ružomberkom a Banskou Bystricou, zo severovýchodu a východu Kežmarkom, Spišskou Novou Vsou a Rožňavou a podhorskými obcami z juhu. Potenciál pôsobnosti siaha až k južnej hranici s Rimavskou Sobotou.

Územie Slovenskej republiky je značne rázovité a výškovo náročne členité. Geografické špecifikum Slovenska spočívajúce v prírodnej členitosti terénu, horských a podhorských pásmach, dolinách či kotlinách, kauzálne pôsobí svojou prirodzenosťou na všetky druhy ekonomických činností, lokalizovaných v takomto teréne. Môžeme konštatovať, že prírodná rozmanitosť pôsobí raz ako negatívna externalita v podobe zvýšeného nároku na udržanie činností a stimuláciu rozvojových impulzov v území, či zvýšenej nákladovosti, v inom prípade však vytvára celý rad príležitostí pre hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj.

Oblasť sa vyznačuje vysokým výskytom národných prírodných rezervácii, prírodných rezervácii, ochranných pásiem a národných parkov chránených území. Tieto horské a podhorské oblasti sa nachádzajú v zónach nepokrytých pôsobnosťou regionálnych rozvojových agentúr, už zaradených v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr ( IS RRA ) a svojou špecifickou charakteristikou tieto oblasti vytvárajú záujmovo koherentný región identifikovateľný z hľadiska charakteristických ekonomických činností, územných čŕt a tradícií.

Územie pôsobenia s centrom vo Vysokých Tatrách je definované rádiusom v okruhu 30-50 km v závislosti od dôslednej eliminácie prekrývania sa aktivít s regionálnou rozvojovou agentúrou, pôsobiacou vo vzdialenejšej oblasti. Všeobecne možno upriamiť záber činnosti „TATRAVIA“ na Prešovský kraj, okresy Poprad, v hraničiacej okresnej línii čiastočne Kežmarok a Stará Ľubovňa. Nepodceňujeme geografickú, ani územno-správnu blízkosť okresov Brezno, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín či Tvrdošín, vyžadujúcu si synchronizáciu rozvoja celého horského a podhorského pásma, nakoľko priľahlý okres Liptovský Mikuláš vykazuje regresívnu tendenciu vitality osídlenia, Kežmarok zaznamenáva progresívny trend osídlenia. Z hľadiska ekonomickej úrovne a vzdelania možno považovať za dôležité, že v blízkosti Prešovského kraja a Popradu sa nachádza okres Liptovský Mikuláš, negatívnou externalitou je blízkosť ekonomicky slabých okresov akými sú Kežmarok, Brezno, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa, kde je nutné zosúladiť stratégiu vzdelávania a podpory ekonomických činností. Pre stabilizovaný popradský okres je príležitosťou zachytenie pozitívneho demografického vývoja a zastabilizovanie regiónu ako celku a zvýšenie potenciálu rozvojovej osi prvej úrovne „Žilina-Martin-Poprad-Prešov“. Rovnako dôležitá pre Prešovský kraj je lokalizácia popradského okresu na trase multimodálneho koridoru TINA s hlavnou železničnou a cestnou sieťou na trase Žilina- Prešov/Košice, s vyznačením TINA letiska v Poprade, ako aj železničnej trate AGTC medzi regionálnym terminálom kombinovanej dopravy z Ružomberku a terminálu medzinárodného významu v Košiciach. Dostupnosť k terminálu medzinárodného významu je síce viac ako 100 km, avšak potenciál regiónu spočíva v dostupnosti k letisku medzinárodného významu TINA v Poprade.

Z hľadiska vymedzenia rádiusu pôsobnosti združenia „TATRAVIA“ podľa sídelno-ekologických regiónov sa Tatranský región nachádza medzi Liptovským, Turčiansko-oravským a Spišským regiónom, ohraničujúcich Tatranský región z východu a západu. V zmysle kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte sa územný rádius pôsobnosti nachádza v prioritnej I. kategórii s medzinárodným významom, vyžadujúcim si špecifický prístup a sústredenie pozornosti na uvedenú oblasť.

Združenie „TATRAVIA“, nositeľ názvu s národnou symbolikou, si kladie za cieľ dosiahnuť vyššiu konvergenciu obcí a miest prostredníctvom aplikovaného výskumu a inovatívnych prístupov v posilňovaní informačnej základne a schopností súkromného a verejného sektora v oblasti aktivít ekonomického rastu a rozvoja nielen na lokálnej úrovni, ale predovšetkým úrovni NUTS II a III, aby bol región Tatier, Popradu, vrátane dotknutých subjektov nachádzajúcich sa v zóne záujmu združenia „TATRAVIA“ stabilným pilierom trvalo udržateľného rastu a regionálnej konvergencie Slovenskej republiky ako celku.
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: