Úvod

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Platnosť výzvy: od 21. 1. 2013 do 25. 3. 2013
Kód výzvy: OPV/K/NP/2013-4

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 14. 01. 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"v rámci prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, číslo: OPV/K/NP/2013-1
 
Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: