Úvod

 Zlepšiť prístup Rómov k zamestnaniu, vzdelaniu, ubytovaniu a zdravotnej starostlivosti, zaručiť ochranu ich základných práv a zlepšiť využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie.

Zdroj: 

To všetko chcú poslanci dosiahnuť prostredníctvom jednotných a pre členské štáty záväzných opatrení. Cieľom uznesenia, ktoré schválili v stredu na zasadaní v Štrasburgu, je tlmočiť postoj parlamentu komisii, ktorá aktuálne pracuje na európskej stratégii pre začleňovanie Rómov. Veľká časť z 10 až 12 miliónovej rómskej menšiny trpí systematickou diskrimináciou a "neznesiteľnou mierou sociálneho a hospodárskeho vylúčenia," uvádza sa v dokumente, ktorý poukazuje aj na "závažnú stigmatizáciu" Rómov a neustále porušovanie ich ľudských práv. Sporné prípady repatriácií a návratov Rómov, ktoré sa odohrali v niektorých členských štátoch, vyvolali "strach a úzkosť" medzi príslušníkmi tejto menšiny, ako aj znepokojujúcu mieru rasizmu a diskriminácie, uvádza sa v uznesení. Parlament stanovil priority, na ktoré by mala komisia pri tvorbe stratégie prihliadať. Patrí sem najmä zabezpečenie rovnakého prístupu Rómov k zamestnaniu, vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. To si podľa poslancov vyžiada väčšie úsilie na integráciu rómskeho obyvateľstva zo strany miestnych, národných, aj európskych orgánov. Poslanci preto požiadali komisiu, aby jej návrh obsahoval plán zavádzania celoeurópskych minimálnych noriem, ktoré by boli záväzné pre všetky členské štáty. Súčasťou stratégie by mal byť aj systém odmien pre tie štáty, ktoré ich budú dodržiavať a sankcií pre tých, ktorí ich budú ignorovať. Poslanci tiež vyzvali členské štáty na odstránenie segregácie v školách, zvyšovanie počtu rómskych učiteľov a na sprístupnenie vzdelávania detí v ich vlastnom jazyku. Parlament uznal, že väčšina Rómov pracuje nelegálne a vyzval členské štáty, aby proti tomuto javu bojovali. Zároveň apeloval na ich vlády, aby vo väčšej miere zamestnávali Rómov v štátnej správe. Nová stratégia by sa podľa poslancov mala venovať všetkým formám porušovania základných práv Rómov vrátane "diskriminácie, segregácie, nenávistných verbálnych prejavov, etnického profilovania a nezákonného odoberania odtlačkov prstov, ako aj nezákonného vysťahovania a vyhostenia". Poslanci sa tiež vyslovili za nadviazanie dialógu medzi miestnymi, justičnými či policajnými orgánmi a rómskou komunitou, ktorý by mal prispieť k zvyšovaniu vzájomnej dôvery a odstráneniu diskriminácie pri práci orgánov činných v trestnom konaní. Očakáva sa, že komisia predloží svoj legislatívny návrh už začiatkom apríla. Európska rada by sa ňou mala zaoberať na svojom zasadnutí koncom júna. Začlenenie Rómov je aj jednou z priorít maďarského predsedníctva.
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: