Úvod arrow NSRR


Zoznam prijímateľov NFP, stav implementácie k 01/2012, vyhlásené výzvy k 01/2012

Zoznam prijímateľov NFP, stav implementácie k 01/2012, vyhlásené výzvy k 01/2012

Zdroj:  www.nsrr.sk

ďalej...

www.nsrr.sk

www.nsrr.sk

Sledujte aktuálne výzvy na web portále Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk.

ďalej...

Národný strategický referenčný rámec - info


Hodnotenie programového obdobia 2004+2006 a 2007-2013

ďalej...

Národný strategický referenčný rámec

 

Národný strategický referenčný rámec ( NSRR ) je  programovým dokumentom, predstavujúci  v podstate manuál stanovujúci spôsob a rozsah plnenia národných priorít v kontexte s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ.  Tento dokument vypracováva centrálny koordinačný orgán, ktorý je v podmienkach SR ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Dokument schválila vláda dňa 6. decembra 2006 a Európska komisia dňa 17. augusta 2007. NSRR obsahuje analytickú časť, oblasť vízií a priorít NSRR, štruktúru operačných programov a financovanie cieľov v rámci NSRR.

ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: