Úvod arrow Činnosť


Ciele a priority TATRAVIA—RRA
Ciele a priority TATRAVIA—RRA vychádzajú z viacerých princípov. Okrem teritoriálneho záberu pôsobenia, ktorý sleduje odstránenie deficitu adresnej podpory na určenom území  v kontexte s pravidlom neprekrývania pôsobnosti už existujúcej regionálnej podpory, smerovanie TATRAVIA—RRA je dané i inými faktormi a regionálnymi paradigmami.
ďalej...

Základné princípy činnosti
Ekonomická činnosť právnických a fyzických osôb nachádzajúcich sa v predmetnej zóne pôsobenia je nesmierne rôznorodá. V území dochádza k sociálnym, ekonomickým a environmentálnym disparitám. Asynchrónne správanie subjektov verejného, súkromného sektora speje k divergencii regionálneho, trvalo udržateľného rastu regiónu. Nevyhnutná je egalizácia zadefinovaného územia koherentne s geograficky blízkou oblasťou, ako aj stratégiou ostatných regiónov.
ďalej...

Územná pôsobnosť
Záujmové územie združenia právnických osôb TATRAVIA – regionálna rozvojová agentúra ( ďalej len „TATRAVIA“ ) sa v súčasnosti sústredí na oblasť horského a podhorského pásma s epicentrálnym stredom v meste Vysoké Tatry, pričom efektívne územie zóny pôsobnosti združenia „TATRAVIA“ je súčasťou širšieho územia, ktoré začína zo severu poľsko - slovenskou štátnou hranicou, zasahuje horskú oblasť zo severozápadu a západu Dolným Kubínom, Ružomberkom a Banskou Bystricou, zo severovýchodu a východu Kežmarkom, Spišskou Novou Vsou a Rožňavou a podhorskými obcami z juhu. Potenciál pôsobnosti siaha až k južnej hranici s Rimavskou Sobotou.
ďalej...

Komplementarita vo vzťahu k MVRR SR a IS RRA
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( MVRR SR ) plní úlohy nielen z titulu statusu centrálneho koordinačného orgánu, či riadiaceho orgánu pre relevantné operačné programy, ale ako ústredný orgán štátnej správy koordinuje prostredníctvom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr aktivity posilňujúce marginalizované regióny s pretrvávajúcimi disparitami v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, čím sa efektívne vytvára komunikačný a implementačný kanál medzi centrálnou úrovňou štátnej správy, na ktorej spočíva tvorba stratégii rozvoja regiónov, ako aj zodpovednosť vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ, a úrovňou miestnou a regionálnou, ktorej úlohou je operatívna činnosť na tvare miesta, vykonávaná v bezprostrednej blízkosti občanov a právnických osôb ( obce, mestá, VÚC, podnikatelia ) a ich potrieb.
ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: